Đóng

chữa cháy sol khi

AGS 12/0,6

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,6 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,6 is a saturation extinguisher and intended to control […]

07/12/2016 Chili System

AGS-6/2

Được thiết kế để tạo ra hỗn hợp khí dùng ở nồng độ cần thiết để ngăn chặn một đám cháy. Được khuyến cáo dùng cho hệ thống chữa cháy, các […]

07/12/2016 Quản Trị

AGS-11/2

Universal Air Cooled Generator AGS-11/2 Designed for generating gas-aerosol mixture at concentrations required to extinguish a fire. Applies to: AGS-11/2 is recommended for the protection of vehicles, electronic equipment, high-voltage […]

06/12/2016 Quản Trị

AGS-11/3

Universal Air Cooled Generator AGS-11/3 Designed for generating gas-aerosol mixture at concentrations required to extinguish a fire. Applies to: AGS-11/3 is recommended for the protection of vehicles, electronic equipment, high-voltage […]

06/12/2016 Quản Trị

AGS-11/5

Universal Air Cooled Generator AGS-11/5 Designed for generating gas-aerosol mixture at concentrations required to extinguish a fire. Applies to: AGS-11/5 is recommended for the protection of vehicles, electronic equipment, high-voltage […]

06/12/2016 Quản Trị